Kestävä kehitys

Ratkaisumme tukevat asiakkaitamme heidän tavoitteissaan kehittää kestävää liiketoimintaansa, sillä kaikki tuotteemme ja prosessimme on suunniteltu siten, että ne auttavat suojelemaan ympäristöä ja pitämään meret puhtaina.

Kestävä kehitys on Evacin toiminnan kulmakiviä. Kehitämme tekniikoita, joilla voidaan vastata innovatiivisten cleantech-ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen, joka kumpuaa ilmastonmuutokseen liittyvistä laajoista trendeistä, energiatehokkuuden tarpeesta ja yhä vähenevistä makean veden varannoista.

Tavoitteenamme on luoda puhtaampi maailma kaikille auttamalla asiakkaitamme saavuttamaan jätteen- ja jätevedenkäsittelyyn liittyvät ympäristönsuojelulliset tavoitteensa kaikilla toiminta-alueillaan.

Tuemme ympäristön suojelua ja puhtaampia meriä auttamalla asiakkaitamme seuraavissa:

  • Vedenkulutuksen vähentäminen
  • jätteenkäsittely ja -kierrätys
  • ruokajätteen vastuullinen käsittely
  • jäteveden ja painolastiveden puhdistaminen
  • makean veden tuottaminen merivedestä
  • alusten ja rakenteiden käyttöiän pidentäminen.

Evacin jätevedenkäsittelyjärjestelmät

Evacin alipaine-WC:den tuottama vedensäästö

Vedenkulutuksen vähentäminen alipainekeräysjärjestelmillä

Energiatehokkailla alipainekeräysjärjestelmillämme on tärkeä rooli maailman niukkojen vesivarantojen suojelussa. Niiden avulla varmistamme, että asiakkaamme voivat hoitaa jätevedenkäsittelyn vastuullisesti sekä mahdollisimman laadukkaasti ja kaikkien soveltuvien määräysten mukaisesti.

Evacin alipaine-WC:t vähentävät vedenkulutusta merkittävästi. Alipaine-WC:mme kuluttavat vain 1,2 litraa vettä jokaisella huuhtelukerralla. Vastaava luku tavallisten painovoimaisesti toimivien WC:iden kohdalla on 4–9 litraa. Kun risteilyaluksella on 3 300 matkustajaa, joista jokainen huuhtelee WC:n 10 kertaa päivässä, päivittäistä vedensäästöä kertyy vähintään 92 400 litraa.

Jäteveden puhdistaminen jätevedenkäsittelyjärjestelmillä

Evacin jätevedenkäsittelyjärjestelmien avulla asiakkaamme voivat kerätä ja käsitellä jätevettä sekä tuottaa siitä puhdasta vettä. Järjestelmämme puhdistavat jäteveden niin, että siitä tulee 99-prosenttisen puhdasta, jolloin se voidaan turvallisesti laskea mereen tai käyttää uudelleen. Jäljelle jäävä 1 % on lietettä, joka voidaan turvallisesti polttaa polttouuneissamme.

Vuonna 2017 pelkästään vuodesta 2010 lähtien myydyt Evacin kalvobioreaktorit ovat puhdistaneet 11 757 m3 vettä joka päivä. Yksi ihminen tuottaa keskimäärin 150 litraa jätevettä maissa ollessaan. Tämän perusteella järjestelmämme puhdistavat saman verran jätevettä kuin sitä tuotetaan vuosittain 80 000 asukkaan kaupungissa.

Evacin alinaine-WC:den vedenkulutus

Risteilijällä tuotettu jätemäärä

3 300 matkustajaa kuljettavalla risteilyaluksella yhden päivän aikana tuotetun kierrätettävän ja sekajätteen määrä ennen ja jälkeen käsittelyn. Evacin järjestelmillä suoritettu jätteen tiivistys vähentää maihin käsiteltäväksi vietävän jätteen määrää suhteessa 1:10.

Jätteenkäsittely ja -kierrätys kuiva- ja märkäjätteen käsittelyjärjestelmillä

Järjestelmämme tukevat asiakkaidemme ympäristönsuojelutavoitteiden saavuttamista varmistamalla, että he pystyvät käsittelemään sekajätettä ja kierrätettävää jätettä turvallisesti, ympäristöä säästävästi ja energiatehokkaasti. Heidän on mahdollista myös vähentää jätteen määrää lajittelemalla, tiivistämällä, murskaamalla ja polttamalla.

Evac-järjestelmillä suoritettu jätteen tiivistys vähentää loppujätteen määrää noin suhteessa 1:10.

Ruokajätteen vastuullinen käsittely

Ruokajätteen asianmukainen käsittely ja kierrätys on tärkeää, jotta pystytään noudattamaan ympäristömääräyksiä, etenkin meriteollisuutta koskevia määräyksiä. Jotta pystymme suojelemaan meriympäristöä, alusten ja offshore-alusten on pystyttävä käsittelemään ruokaperäistä merellä tuotettua jätettä vastuullisesti. Evacin hienontavia yksiköitä ja alipainekeräyssäiliöitä voidaan käyttää ruokajätteen määrän vähentämiseen ja jätteen varastoimiseen aluksella asianmukaista kierrättämistä tai maissa hävittämistä varten.

Niukkojen vesivarantojen suojelu makean veden tuottojärjestelmien avulla

Asiakkaamme voivat suolanpoistoyksiköillämme tuottaa makeaa vettä merivedestä. Näin alusten ja rakennusten makean veden kulutusta pystytään vähentämään merkittävästi. Käyttämämme tekniikka mahdollistaa meriveden muuntamisen prosessi-, käyttö- ja juomavedeksi, minkä vuoksi sillä on tärkeä rooli maailman niukkojen vesivarantojen suojelemisessa.

Vuonna 2016 kaikki vuodesta 2000 alkaen toimitetut suolanpoistolaitoksemme ovat tuottaneet  yhteensä 8 000 000 m3 makeaa vettä. Vastaava vesimäärä täyttäisi 229 000 tavallista säiliöautoa.

Makean veden tuottaminen

Evac mukana Sitoumus2050 –yhteiskuntasitoumuksessa

Ympäristökysymysten, sekä laajemmin vastuullisen toiminnan merkitys, on lisääntynyt meriteollisuuden toimijoiden liiketoiminnassa. Tähän liittyen Evac on yhdessä useiden muiden Meriteollisuus ry:n jäsenten kanssa vastannut haasteeseen omalla toimialasitoumuksellaan osana kansallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta Sitoumus2050:a.

Evacin merien rehevöitymistä ja roskaantumista ehkäiseviä järjestelmiä käytetään kattavasti meriteollisuuden eri alustyypeissä. Tähän liittyen Evac on sitoutunut esimerkiksi vähentämään merien roskaantumista lisäämällä risteilijälaivojen kuivajätteen kierrätysastetta 25 prosentista 50 prosenttiin vuonna 2025 ja edelleen 70 prosenttiin vuonna 2050 kehittämällä Evacin kuivajätteen käsittelyjärjestelmiä.  Yritys on myös sitoutunut raportoimaan tuloksista vuosittain.

Lisäksi Evac on sitoutunut ehkäisemään merien rehevöitymistä toimittamalla entistä enemmän jätevedenpuhdistuslaitoksia, joihin sisältyy myös ravinteiden poisto, joka vaaditaan tänä päivänä vain tietyillä merialueilla liikkuvilta aluksilta.

Lue lisää Sitoumus2050 –yhteiskuntasitoumuksesta

Alipainejärjestelmät

Jätevedenkäsittely

Painolasti-vedenkäsittely

Puhtaan veden tuotanto

Merieliöstön kasvunehkäiseminen

Kuiva- ja märkäjätteen käsittely

Korroosionesto

Cleantech-järjestelmämme myös Tallink Megastar-autolautalla

Evac Cleantech -kokonaisratkaisu, joka sisältää alipainejärjestelmän, jätevedenkäsittelyn, kuiva- ja märkäjätteen käsittelyn, puhtaan veden tuotannon ja automaatiojärjestelmät, on jo käytössä AS Tallink Gruppin uuden sukupolven Tallink Megastar -LNG-autolautalla.

Ympäristöarvot on otettu huolellisesti huomioon autolautan suunnittelussa. Laiva noudattaa päästöjen valvonta-alueille annettuja uusia, tiukempia päästövaatimuksia, joihin myös Itämeri lukeutuu.

Evac Cleantech-kokonaisratkaisu Tallinkin Megastar-autolautalla

Katso suomenkielinen video klikkaamalla yläpuolella näkyvää kuvaa.